Series Fullstack .NET Starter

Chào mọi người, hôm nay mình sẽ viết bài đầu tiên của series: Fullstack .NET.

Series sẽ hướng đến những bạn mới bắt đầu tiếp cận với .NET, hoặc những bạn có nền tảng 1 phần của .NET, như Windows Form và muốn phát triển các kỹ năng khác dựa trên các kiến thức nền tảng của .NET

Target

 • Hiểu được kiến trúc triển khai phần mềm tổng quan, các model triển khai trong thực tế
 • Các kiến thức cần thiết để phát triển trong ngành phần mềm
 • Tổng quan các công nghệ sử dụng
 • Series này có nội dung khoảng 60% backend, 40% front-end
 • Kết thúc series, mọi người có thể tự tìm hiểu phát triển thêm kiến thức, tham gia các dự án hỗ trợ phát triển một số tính năng nhỏ
 • Thời gian cho người mới tiếp cận khoảng: 2-3 tháng

Lộ trình

 • Tìm hiểu tổng quan về ngành phần mềm, các kiến thức, kỹ năng nền tảng cần thiết:
  • Tiếng anh: đọc hiểu tài liệu, các bài viết trên Internet
  • Tư duy module hoá
  • Coding: Sẵn sàng làm framework, ngôn ngữ mới bất kỳ lúc nào
  • Tư duy dài hơi: học các nền tảng kỹ thuật, tư duy phân tích bài toán, thiết kế hệ thống, module hoá ,làm để tái sử dụng nhiều dự án (Senior)
  • Tư duy ngắn hạn: học ngôn ngữ lập trình, học công nghệ, làm để chạy được (Junior)
  • Nguồn tìm hiểu: google, chat gpt, Stackoverflow team: vndevteam
  • Nền tảng của kỹ sư phần mềm:
   • Coding
   • Debugging
   • Đọc hiểu tài liệu
   • Networking
   • Kiến trúc máy tính
   • Hệ điều hành
   • Cơ sở dữ liệu
   • Phân thích thiết kế hệ thống
   • Toán
   • Security
 • Backend/Frontend, tổng quan về công nghệ:
  • Backend: ASP.NET Core, Golang, python, nodejs, …
  • Frontend: App+Web nói chung:
   • Phát triển nhanh, framework đa dạng
   • .NET Winform, desktop, mobile, reactjs, reactnative, flutter, …
 • Giới thiệu .NET fullstack, why .NET? (30 phút)
 • Cài đặt visual studio, .NET, .git
  • Tự làm ở nhà
 • Lập trình Winform(C#) basic, coding các bài toán cơ bản:
  • Project được lưu vào gitlab
  • Tạo project, run thử project hello world
  • Biến, hàm (động, tĩnh)
  • Các kiểu dữ liệu có sẵn của C#: List, SortedList, Dictionary
  • Đọc ghi file
  • Mutli thread/task
  • Networking, Json
  • Project:
   • Quản lý sinh viên: Thêm, sửa, xóa tìm kiếm sinh viên
   • Thông tin sinh viên được lưu vào file dưới dạng thành từng hàng: MaSoSV|HoTen|Khoa|Lop|NamSinh|QueQuan
   • Có giao diện:
    • Hiển thị list sinh viên (tối đa 20 sinh viên 1 màn), có nút next, prev để xem tiếp, quay lại. Màn này chỉ hiển thị HoTen,MaSoSV,Khoa,Lop
    • Có ô search ở màn xem list: search theo HoTen,MaSoSV,Khoa,Lop
    • Click vào 1 hàng sẽ hiển thị chi tiết 1 SinhVien gồm tất cả cá thông tin
    • Có màn nhập để thêm sinh viên mới: check trùng MaSoSV, check các trường thông tin nhập vào hợp lệ
    • Có màn xóa SinhVien
 • Giới thiệu các model triển khai trong thực tế
  • Server only: ứng dụng web, chỉ cần 1 project trên server, trình duyệt gọi lên server sẽ trả về toàn bộ html,css,js
  • Chia riêng ra thành Backend và Frontend, Backend cung cấp API để frontend gọi đến
  • Có thể trong 1 dự án có nhiều Backend và nhiều Frontend tuỳ thiết kế
  • Có thể chỉ mỗi frontend nếu không cần quản lý dữ liệu đồng bộ
 • ASP.NET Core API
  • Chọn đề tài đồ án, hiểu yêu cầu đề bài
  • Kiến trúc MVC API
  • Tạo API demo
  • Cơ sở dữ liệu: Thiết kế
  • Entity Framework
  • Identity Framework
  • Dependence Injection
  • Login, Phân quyền API
  • Triển khai các API cho đồ án
 • Đồ án tốt nghiệp (chọn 1 trong các đề tài bên dưới):
  • Calendar online:
   • Đăng nhập, đăng ký tài khoản 
   • Tạo, sửa, xóa event 
   • Thêm, xóa user khỏi event 
   • Gửi mail cho user khi được add,sửa, xóa event, 
  • Nghe nhạc online
   • Đăng nhập, đăng ký tài khoản 
   • User quản lý các file mp3 
   • Có trường: public, private 
   • Nếu public thì người khác có thể nghe được 
   • Nếu bài nào được nghe nhiều thì sẽ được lên top (Mỗi lượt nghe thì được tăng điểm rating) 
  • Note App:
   • Đăng nhập, đăng ký tài khoản 
   • Quản lý Cuốn sách 
   • Quản lý Trang cho cuốn 
   • Chỉnh sửa, đồng bộ dữ liệu
 • Bonus:
  • Hybrid language: cshtml, razor, react
  • Hybrid framework: Blazor winform, …
  • Realtime Application
  • Cross platform
  • Cloud
  • AI

Tip
Chúng ta sẽ học được nhanh nhất khi chúng ta thực hành, gặp lỗi và sửa lỗi