Cài đặt ASP.NET Core API template

Posted by

 • Cấu hình database:
  • Sử dụng database đã được cấp để cấu hình
 • Tạo migrations file:
  • dotnet ef migrations add InitDB
  • Chú ý: InitDB có thể là tên bất kỳ, là tên file được tạo ra
 • Migrate data, check các bảng được tạo bằng MySQL Workbench:
  • dotnet ef database update
 • Load file postman:
  • Cũng ở project gitlab training:
  • File: Training .Net.postman_collection.json
  • Load file vào Postman
 • Khởi tạo database first-time
  • Dùng postman, sử dung API Register: Thay đổi thông tin username, password
  • Tạo tài khoản Super Admin
  • Tạo các Quyền: SuperAdmin, Admin, User, …
 • Login tài khoản vừa được tạo, check kết quả trả về
  • Sử dụng Postman với tài khoản vừa được tạo
  • Kiểm tra thông tin kết quả trả về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *